Σύνδεσμοι
ΣΔΕ

Στην κοινωνία του μέλλοντος ο ευρωπαίος πολίτης, μέσω της μάθησης, θα μπορεί να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και να απελευθερώνεται κοινωνικά και προσωπικά.

Η οικονομική και κοινωνική πρόοδος εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την επένδυση στο κεφάλαιο της σκέψης και της διανόησης, που αποτελεί τη βάση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Αφού λοιπόν η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι το κλειδί για την πρόοδο και την ανάπτυξη, η δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση πρέπει να προσφέρεται ισομερώς σε όλους. Ο ευρωπαίος πολίτης στην κοινωνία της μάθησης πρέπει να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται να κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Ήδη λοιπόν από το 1995, η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Διδασκαλία και μάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης" είχε στόχο να προωθήσει το θέμα της κοινωνικής ένταξης των νέων και υπογράμμιζε την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αντιμετώπισης των ανισοτήτων που δημιουργούν η κοινωνία της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη ενός πολιτισμού "της επιστήμης και της τεχνολογίας".

Στο κείμενο διατυπώθηκαν πέντε κύριοι στόχοι:

  • Να ενθαρρυνθεί ο ευρωπαίος πολίτης στην κατάκτηση νέων γνώσεων
  • Το σχολείο να πλησιάσει περισσότερο και να συνεργαστεί με τον κόσμο των επιχειρήσεων
  • Να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός
  • Ο ευρωπαίος πολίτης να χρησιμοποιεί με επάρκεια τρεις γλώσσες που ομιλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η επένδυση στην εκπαίδευση να θεωρείται ισοδύναμη με τις άλλες οικονομικές επενδύσεις

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και κυρίως της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, προτάθηκε από την κ. Cresson, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συμπεριληφθούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα προτεινόμενα προς τα κράτη-μέλη πειραματικά προγράμματα (experimental projects).

Η γνώμη σας
Ποια είναι η γνώμη σας...
Submit Survey  View Results